Chi tiết

Hình thức thanh toán

27/12/2013 16:33
Phương thức thanh toán
 
1.      Khaùch haøng seõ thanh toaùn baèng tieàn maët Cho Lieân Nam Vieät ngay sau khi göûi haøng hoaëc sau khi nhaän haøng ( Ñoái vôùi khaùch haøng leû )
2.      Ñoái vôùi khaùch haøng kyù hôïp ñoàng kinh teá Sau khi thöïc hieän xong vieäc vaän chuyeån, hai beân ñoái chieáu baûng keâ. Lieân Nam Vieät  seõ xuaát hoùa ñôn GTGT cho Beân thueâ vaän chuyeån , Beân thueâ vaän chuyeån  seõ thanh toaùn cho Lieân Nam Vieät  baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn vôùi thôøi gian chaäm nhaát laø 15 ngaøy keå töø khi nhaän ñöôïc hoùa ñôn GTGT cuûa Lieân Nam Vieät
 
Soá Taøi Khoaûn Coâng ty
Coâng ty  TNHH Thöông Maïi Vaän Taûi Lieân Nam Vieät
Soá taøi khoaûn : 143434509
Ngaân haøng ACB – Phoøng giao dòch Thaïnh loäc – HCM
 
Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï Quyù Khaùch haøng !
 

Bài viết khác

Dịch vụ

Online

Online Lượt truy cập

Khách hàng